ADMINISTRATIEF RECHT

Dankzij haar sterk team advocaten publiek recht kan Beelen Advocaten u een full-service adviesverlening garanderen in het ruime publiek- en administratief recht. Bijzondere expertise is beschikbaar inzake:

 • Grondwettelijk recht
 • Overheidsopdrachten, overheidscontracten en PPS
 • Ruimtelijke Ordening en stedenbouw:
  • Ruimtelijke planning
  • Vergunningen
  • Onroerend erfgoed
  • Handhaving
 • Milieurecht:
  • Bodem en afvalstoffen
  • Milieuvergunningen
  • Natuurbehoud
 • Omgevingsrecht
 • Overheidspersoneel
 • Overheidsorganisatie en beleidsondersteuning
 • Beheer privaat- en publiek domein
 • Lokale belastingen en fiscaliteit
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Onteigeningen
 • Handelsvestigingen

Grondwettelijk recht

Beelen Advocaten biedt bijstand in alle domeinen van het Grondwettelijk recht. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het voeren van procedures voor het Grondwettelijk Hof, zowel aan de zijde van openbare besturen, als voor particulieren, bedrijven of belangengroepen.

Overheidsopdrachten, overheidscontracten en PPS

Beelen Advocaten biedt haar publiekrechtelijk en privaatrechtelijk cliënteel een diepgaande expertise bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.

Openbare besturen en andere aanbestedende entiteiten kunnen bij ons kantoor terecht voor een op maat van uw diensten afgestemde adviesverlening en ondersteuning. Naast punctuele adviezen in het kader van concrete problemen bij de gunning of uitvoering van overheidsopdrachten en bijstand in het kader van gerechtelijke procedures, biedt Beelen Advocaten aanbestedende overheden tevens een full service ondersteuning bij het uitwerken en verwezenlijken van uw projecten. Wij bieden u een globale ondersteuning van bij de keuze van de geschikte gunningsprocedure, over de opmaak van bestekken, de analyse van de offertes, het voeren van onderhandelingen en de opmaak van een gemotiveerde gunningsbeslissing tot aan het sluiten van de opdracht.

Doen er zich in het kader van de uitvoering van de opdracht problemen voor, dan kan u ook daarvoor bij onze experten terecht.

Privaat cliënteel kan in deze gespecialiseerde materie bogen op onze ondersteuning voor de opmaak van haar offerte en bijstand tijdens het gunningsproces. Heeft u vragen over een bestek of gunningsbeslissing of wordt u als uitvoerder geconfronteerd met problemen tijdens het uitvoeren van de u toegekende opdracht, dan staan wij daarvoor steeds op uiterst korte termijn tot uw dienst.

Onze advocaten hebben bovendien een ruime expertise in het voeren van gerechtelijke procedures, zowel in het kader van betwistingen tegen gunningsbeslissingen, als in procedures met betrekking tot de uitvoering van overheidsopdrachten.

Ook voor alternatieve “contracten” met de overheid kunnen openbare besturen bij ons terecht. Zo beschikt Beelen Advocaten over een ruime ervaring met PPS projecten.

Ruimtelijke Ordening, stedenbouw

Particulieren en bedrijven kunnen bij Beelen Advocaten terecht voor advies en juridische bijstand met betrekking tot stedenbouwkundige – en verkavelingsvergunningen, planologische attesten, sociaal-economische machtigingen en de strafrechtelijke en burgerrechtelijke afhandeling van stedenbouwmisdrijven. Wordt uw vergunning geweigerd of ondervindt u hinder van de bouwplannen van uw buur, dan bent u bij Beelen Advocaten aan het juiste adres.

Onze dienstverlening gaat verder dan de louter juridische bijstand in het kader van geschillen bij de Provincie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wilt u een project realiseren en wenst u van bij aanvang juridische ondersteuning om de slaagkansen van uw project te vergroten, dan bent u bij ons kantoor op de juiste plek. Wij bieden u of uw bedrijf bijstand van bij de voorbereidende gesprekken met de gemeente over het juridisch op punt stellen en optimaliseren van uw aanvraag, tot het verdedigen van uw belangen indien er een beroep tegen de afgeleverde vergunning wordt ingesteld. Voor bedrijven wordt gestreefd naar een juridische aanpak die van bij aanvang rekening houdt met de strategische toekomstdoelstellingen van het bedrijf en de ontwikkelingsdoelstellingen die daarmee gepaard gaan.

Ook in het kader van de herstelvordering kan Beelen Advocaten bogen op een ruime expertise, met inbegrip van bijstand in het kader van de adviesverlening door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Beelen Advocaten is daarnaast reeds jaren een vaste waarde als partner voor lokale besturen. Juridische ondersteuning in het plannings- en vergunningenbeleid, adviesverlening bij de totstandkoming en realisatie van grote ontwikkelingsprojecten, vertegenwoordiging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het voeren van procedures inzake handhaving zijn slechts een handgreep uit de waaier aan dienstverlening die ons kantoor uw gemeente of instelling aanbiedt.

Milieurecht

Het milieurecht is een vlag die vele ladingen dekt. Wie in België een project op poten wil zetten of een onderneming exploiteert, zal onvermijdelijk met één van de vele aspecten van dit milieurecht in aanmerking komen. Ook particulieren kunnen intussen niet meer rond de vele aspecten van het milieurecht heen.

Milieuvergunningen

Wilt u een milieuvergunning aanvragen of wijzigingen bekomen aan een reeds verleende milieuvergunning, dan kan u bij Beelen Advocaten steeds terecht voor juridische ondersteuning, zowel met betrekking tot advisering en bijstand in het kader van het indienen van de milieuvergunningsaanvraag als tijdens de procedure of met het oog op het instellen van een administratief beroep bij de Provincie of Vlaamse Regering.

Meent u als omwonende hinder te ondervinden van een (geplande) exploitatie in uw buurt, dan biedt ons kantoor u bijstand voor het indienen van een bezwaarschrift in het kader van het openbaar onderzoek of het aanvechten van de betrokken milieuvergunning.

Krijgt u onverwacht bezoek van de milieu-inspectie en dreigen er dwangmaatregelen te worden opgelegd, dan trekken wij onze laarzen aan om de situatie op het terrein samen met u te bekijken en een zo optimaal mogelijke oplossing met de milieu-inspectie te bewerkstelligen.

Bodem en afvalstoffen (materialendecreet)

Het team administratief recht van Beelen Advocaten kan bogen op een jarenlange expertise inzake bodemproblematiek, materialenkringlopen en grondverzet.

U kan bij ons kantoor terecht voor al uw vragen en problemen inzake bodemverontreiniging en bodemgebruik, zowel in het kader van de overdracht van gronden als naar aanleiding van schadegevallen e.d.

Ons kantoor geniet een bijzondere expertise in het bewerkstelligen van een onderhandelde oplossing in complexe bodemdossiers, waar een geïntegreerde aanpak door alle betrokken partijen noodzakelijk is om tot een economisch haalbare sanering van zwaar vervuilde sites te komen zonder de verdere ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang te brengen.

Natuurbehoud

Beelen Advocaten biedt advies en bijstand met betrekking tot de impact van de regelgeving inzake natuurbehoud op het beheer van terreinen die in een speciale beschermingszone gelegen zijn.

Milieuhandhaving

Beelen Advocaten biedt u juridische bijstand en advies in administratieve handhavingsprocedures en gerechtelijke procedures voor de (straf)rechtbanken voor alle inbreuken op de milieuwetgeving in haar meest ruime betekening. Wordt er een alternatieve of bestuurlijke geldboete opgelegd, al dan niet gepaard gaande met een voordeelsontneming, dan staan wij u tevens bij in het kader van de beroepsprocedure voor het Milieuhandhavingscollege.

Omgevingsrecht

In 2014 werd in Vlaanderen de omgevingsvergunning geïntroduceerd. Dit is een unieke vergunning voor projecten waarvoor meerdere vergunningen zijn vereist. Zij integreert de milieuvergunning en (desgevallend de verkavelings- en) stedenbouwkundige vergunning in één enkele vergunning wanneer de vergunningsplichtige handelingen en activiteiten op onlosmakelijke wijze met elkaar verbonden zijn.

De inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt door ons kantoor op de voet gevolgd, zodat wij u van bij de inwerkingtreding op voortgezette wijze kunnen bijstaan in de optimale ondersteuning van uw projecten.

Overheidspersoneel

Overheidspersoneel kent een apart juridisch statuut dat vanuit zijn eigenheid benaderd dient te worden.

Beelen Advocaten gidst besturen en ambtenaren doorheen alle stadia van de rechtspositieregeling.

Besturen en ambtenaren (zowel statutair als contractueel) van alle bestuursniveaus kunnen bij ons kantoor terecht voor adviesverlening en juridische bijstand bij het optimaliseren van bestaande rechtspositieregelingen, benoeming en bevordering van overheidspersoneel, tucht en evaluatie, e.d.m.

Overheidsorganisatie en beleidsondersteuning

Beelen Advocaten biedt openbare besturen van alle beleidsniveaus een geïntegreerde kennis en expertise inzake de organisatie en werking van de onderscheiden organisatievormen waarin de overheid haar taken kan uitvoeren. Van bijstand bij de dagelijkse werking van uw bestuursorganen tot advisering over een eventuele verzelfstandiging of privatisering van uw overheidstaken kan u bij ons terecht.

Beheer privaat- en publiek domein

Beelen Advocaten heeft een jarenlange expertise inzake het statuut en het beheer van onroerende goederen van de overheid en het daarbij horende onderscheid tussen privaat en publiek domein.

Zo kunnen overheden maar ook particulieren bij ons terecht voor al hun vragen en procedures over het eigendomsstatuut en de begrenzing van wegen, rooilijnen, erfdienstbaarheden van openbare doorgang, buurtwegen, het verlenen van domeinconcessies, enz.

Lokale belastingen en fiscaliteit

Beelen Advocaten staat openbare besturen, bedrijven en particulieren bij bij al hun vragen en procedures inzake lokale belastingen en fiscaliteit.

Zo adviseren wij lokale besturen bij het opstellen en wijzigen van belastingreglementen, en bij het behandelen van bezwaarschriften door het college van burgemeester en schepenen. Uiteraard verdedigen we de besturen ook in fiscale beroepsprocedures voor de rechtbank.

Particulieren en bedrijven kunnen bij ons terecht voor het indienen van fiscale bezwaren en fiscale beroepen voor de rechtbank, waarbij wij steeds eerst een objectief advies verschaffen over de slaagkansen van een bezwaar of een beroep.

Overheidsaansprakelijkheid

Beelen Advocaten staat openbare besturen en particulieren bij in de gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een beweerdelijk onrechtmatig overheidsoptreden. Waar mogelijk wordt tevens gestreefd naar een onderhandelde oplossing van het conflict met de overheid.

Onteigeningen

Overheden doorheen de verschillende bestuursniveaus en autonome publieke instellingen vinden bij Beelen Advocaten advies en bijstand voor de vlotte voorbereiding en afhandeling van hun onteigeningsprocedures.

Ook de particulier kan echter steeds voor advies en procedure bijstand bij ons kantoor terecht en dit zowel voor het aanvechten van onwettige onteigeningsbesluiten als in het kader van de onderhandelingen over de onteigeningsvergoeding.

Handelsvestigingen

Beelen Advocaten biedt bijstand bij de aanvraag van socio-economische vergunningen.

Wij adviseren zowel bedrijven, overheden, particulieren als verzekeringsinstellingen. Aarzel niet om ons te contacteren!

Terug naar Onze ervaringsgebieden.

ONZE AWARD