Materies

Administratief recht

Als jonge jurist publiceerde Bert Beelen onder leiding van prof. L.P. Suetens over administratief recht in een periode waarin velen zich afvroegen wat administratief recht inhield. Vandaag weet men dat maar al te goed en trachten velen zich op deze branche van het recht toe te leggen.

 

Ons kantoor behoort tot de oudste kantoren in België die het administratief recht beoefenen. Vandaar is Beelen Advocaten heden de topadviseur van steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen. Uiteraard krijgen ook bedrijven en particulieren met administratief recht te maken.

Massa’s procedures voor de Raad van State, andere rechtbanken en administratieve rechtscolleges werden door ons kantoor gevoerd. Sinds een aantal jaren behoren daarbij ook procedures voor het Grondwettelijk Hof.

Het administratief recht strekt zich uit over stedenbouw-, milieu-, ambtenaren- en tuchtrecht, overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (P.P.S.), lokale belastingen, optimalisering fiscaliteit (btw), beheer privaat en publiek domein (concessies, erfpacht, opstal, onroerende leasing) en intergemeentelijke samenwerking. Essentieel is dat overheden kunnen samenwerken met een multidisciplinair advocatenkantoor. Naast het specifieke administratief recht krijgt een stad of gemeente ook te maken met andere problemen: pacht, bevolking (geboorte, huwelijk, overlijden, schijnhuwelijk e.a.), huur, aanneming, arbeidsrecht, contractenrecht enz. Ons kantoor biedt u ter zake topadvies.

Voor steden, gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en intergemeentelijke samenwerkingen kan er worden gewerkt op basis van een jaarabonnement.

 

Arbeidsrecht en sociaal recht

Verhoudingen tussen werkgever en werknemer, zowel collectief als individueel, het opstellen van contracten, het beëindigen van arbeidsrelaties,… behoren tot het arbeidsrecht en het sociaal recht. Dat alles komt voor zowel in het bedrijfsleven, de non-profit sector als in de tewerkstelling in overheidsverband.

 

In die brede waaier van rechtsverhoudingen en eventuele betwistingen (de lijst is te lang om in detail op te sommen) staan onze specialisten u bij.

Bemiddeling

Bij wet van 21 februari 2005 werden de bepalingen inzake bemiddeling opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. Ons kantoor werkt met erkende bemiddelaars zowel in handelsrecht als familiaal en burgerlijk recht. Bemiddeling is een manier om een conflict op een vreedzame, snelle en efficiënte manier op te lossen. De akkoorden inzake bemiddeling kunnen worden gehomologeerd door de rechtbank. Bemiddeling vergt echter bijzondere technieken waarvoor men een bijkomende opleiding dient te hebben gevolgd.

Doe een beroep op onze uitstekende bemiddelaars!

Bouwrecht

Particulier, aannemer, architect, bedrijf. U bouwt of bent betrokken bij het bouwgebeuren. Problemen hebben niet alleen te maken met vergunningen (stedenbouw, milieu), aankoop van grond, huis of gebouw, het opmaken van contracten en problemen onder elkaar (bouwheer, aannemers, architecten), maar ook met verborgen gebreken in materialen of bouw (tienjarige aansprakelijkheid) en met de financiering en verzekering van onroerend goed.

 

Ons advies geeft u stevige fundamenten!

Familierecht, echtscheidsingsrecht en erfrecht

Vanaf de geboorte tot de dood! Dat is familierecht. Geboorte, adoptie, minderjarigheidsproblematiek, huwelijk, echtscheiding, overlijden, successieplanning en erfenisproblematiek. Onze specialisten staan voor u klaar! Het kantoor beschikt tevens over familiebemiddelaars.

Fiscaal recht

Fiscaliteit behoort tot het dagelijks leven! De procedures zijn ingewikkeld, het fiscale recht is een puzzel. Een grondige kennis van de diverse mechanismen, rechtspraak, rechtsleer en wetgeving is een noodzaak. Fiscale optimalisaties voor gemeenten en bedrijven in het kader van de btw-wetgeving en de P.P.S. Onze ervaring is voor u een waarborg!

Handelsrecht en vannootschapsrecht

Al eeuwenlang drijven mensen handel. Al even lang bestaat het handelsrecht, dat zijn eigen mechanismen kent. Diverse branches zijn:

• handelstussenpersonen, handelsagentuur, commissionair …

• distributie, franchising

• wisselbrieven

• koop-verkoop

• handelshuur

• overdracht handelsfonds

• factuurvoorwaarden

• faillissement

Het vennootschapsrecht wint meer en meer aan invloed. Het heeft betrekking op:

• oprichting, omvorming, vereffening, faling

• oprichtersaansprakelijkheid

• bestuurdersaansprakelijkheid

• (verplichte) overdracht en overname van aandelen

• (buitengewone) algemene vergaderingen

• fiscale en sociale verplichtingen

• fusie en splitsing

Onze specialisten staan voor u klaar!

Huurrecht

Het huurrecht bevat naast het traditionele woninghuurrecht, de handelshuur en de pachtwetgeving (zie ook Landbouwrecht), ook de nieuwe vormen van de sociale huurwetgeving en de opnieuw tot leven gekomen erfpacht en opstal. Bij ons loopt u niet verkeerd!

Hippisch recht

Alle rechtsvragen betreffende paarden.

O.a. koop- en huurcontracten, (letsel)schade, koopvernietigende gebreken of aansprakelijkheid.

Ook sponsoring, doping en alles omtrent de fokkerij.

Intellectuele rechten

Auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooienrecht: rechtstakken die steeds in evolutie zijn, zowel nationaal als internationaal, en door ons op de voet worden gevolgd! Heeft u een briljant idee of een origineel werk gecreëerd? Hoe kan u uw rechten op dat idee of werk beschermen en afdwingen? Hoe kan u uw rechten exploiteren? Wij bieden u een ondersteuning op elk vlak: bij het verkrijgen van rechtsbescherming, bij het opstellen van overeenkomsten of bij het voeren van een procedure!

Invorderingen en insolventierecht

U wordt als bedrijf, gemeente, overheidsdienst, ziekenhuis of rusthuis geconfronteerd met tal van kleine of/en grotere invorderingen. Probleem: de verhouding van het in te vorderen bedrag weegt niet op tegen de onkosten en het ereloon van de advocaat. Geen enkel probleem – ook niet voor kleinere invorderingen.

Voor bedrijven en instellingen met jaarlijks een groter aantal invorderingen ontwikkelden wij samen met het IT-bedrijf CURIOUS een volledig gedigitaliseerd systeem, www.invorderingen.eu, dat uniek is voor ons land en ook daarbuiten! Wij behandelen het proces van aanmaningsbrieven tot dagvaarding volledig digitaal en u kan de stand van elk dossier en de betalingen volgen via internet, zodat papier overbodig wordt. Op die manier blijft u steeds geïnformeerd over al uw dossiers zonder dat u ons daarvoor dient te contacteren. Dat is enkel mogelijk door de doorgedreven informatisering van ons systeem, dat reeds wordt toegepast voor ziekenhuizen, steden en beroepsverenigingen.

Overal zijn de reacties even enthousiast. Een unicum: innen en gerechtelijk optreden zonder kosten!

Sinds kort werken wij eveneens samen met COLLECT ONLINE. Collect Online is een online platform voor cliënten dat het beheren en opvolgen van openstaande bedragen transparanter en gemakkelijker maakt. Indien u hierover meer informatie wenst of indien u zich wenst te registreren, klik bovenaan in de menubalk op “online invorderingen”.

Ook het insolventierecht kent voor ons geen geheimen. Schuldbemiddeling, beslagprocedures … De specialisten zijn bij ons aanwezig.

Landbouwrecht

De pachtwet! Wij adviseerden de minister bij het herschrijven van de wet. Reeds meer dan 25 jaar behoort het landbouwrecht tot de “topics” in ons kantoor. Regeling landbouwquota’s, juridisch advies bij overlating van het bedrijf, erfrechtregeling i.v.m. landbouwbedrijven, erfdienstbaarheden, landbouw en fiscaliteit, koop – verkoop van dieren zoals paarden, problematiek koopvernietigende gebreken, stedenbouw- en milieurecht (vergunningen). Niets is ons vreemd in de landbouw!

Medisch recht en non-profitsector

Reeds van in het begin van zijn carrière adviseert Bert Beelen instellingen zowel in de welzijnssector, zoals diverse ziekenhuizen en rusthuizen, als in de economische non-profitsector. Heden staat een dynamisch team van uitmuntende juristen voor u klaar teneinde u te adviseren inzake alle rechtsproblemen waarmee u kunt worden geconfronteerd, bijvoorbeeld:

 

• ziekenhuiswetgeving

• medische aansprakelijkheid

• rechtsverhouding ziekenhuis – geneesheer – patiënt

• arbeids- en sociaal recht

• insolventie- en invorderingsrecht

• overnames, acquisities en samenwerkingsverbanden

• regelgeving economische non-profitsector

Sportrecht

De sportrechtadvocaat is op zijn minst een tienkamper: nationale en internationale structuren bedenken; reglementen opstellen; disciplinaire procedures uitwerken; contracten opstellen met sporters, clubs, federaties, ploegen, organisatoren, sponsors, media; intellectuele en persoonlijkheidsrechten beschermen; allerlei sportgeschillen en commerciële geschillen pleiten, meestal via arbitrage; zich verdiepen in de medische en psychologische context van de dopingproblematiek … Net zoals voor sport zijn tactisch inzicht, grondige voorbereiding en concentratie vereist evenals zin voor fair play. Een boeiende uitdaging op een wereldwijd speelveld met miljoenen toeschouwers waar jaarlijks 600 miljard dollar in omgaat.

 

Met een stevige achtergrond in handels- en publiek recht adviseren wij diverse internationale sportfederaties en pleitte mr. Verbiest geruchtmakende dopingzaken voor het Tribunal Arbitral du Sport in Lausanne. Hij is lid van o.m. de antidopingcommissie van de UEFA en de commissie “Sport en Recht” van het Internationaal Olympisch Comité. Hij werkt mee aan het opstellen van de World Anti-Doping Code en de lijst van verboden middelen van het WADA.

Stedenbouw en milieurecht

Deze rechtstak behoort tot het administratief recht. Wij helpen u met problemen met betrekking tot contacten met de bevoegde overheden, nazicht van vergunningen, procedures bij de administratieve rechtscolleges (o.m. Raad van State).

Strafrecht
Strafrecht is pleiten! Uiteraard beschikt ons kantoor over gerenommeerde pleiters. De dossiers dienen grondig te worden geanalyseerd. Contacten met de cliënt, het parket en de onderzoeksrechters en een grondige studie van de feiten zijn van groot belang. Een gedetailleerde juridische ontleding van de betichtingen is essentieel. Ons kantoor is uw garantie!
Successieplanning

Successieplanning houdt in dat men door kennis van legale technieken reeds tijdens het leven, doch ‘zonder zich uit te kleden alvorens slapen te gaan’, de fiscale druk bij het overlijden of ten gevolge van bedrijfsopvolging vermindert. Kennis inzake schenkingen, vennootschappen, erfenisrecht, fiscaliteit, samenlevingsvormen, familierecht en onroerend goed zijn vereist. Raadpleeg ons in vertrouwen!

Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid. Ieder van ons krijgt ermee te maken, in het bouwrecht (aannemers – architecten), het verkeer, het medisch recht (dokters – ziekenhuizen – paramedici), andere dienstverstrekkende beroepen (advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, dierenartsen e.a.), bedrijven en overheid. Diverse zware schadedossiers werden door ons team tot een goed einde gebracht.

Wij adviseren zowel bedrijven, overheid, particulieren als verzekeringsinstellingen. Aarzel niet ons te contacteren!