Algemene voorwaarden

1. Kosten en ereloon

  • Kosten van gerechtsdeurwaarders, vertalers of andere deskundigen zijn ten laste van de cliënt.
  • De gerechtskosten, griffiekosten, kosten van openbare instanties e.d. zijn ten laste van de cliënt.
  • De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
  • De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
  • Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
  • Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning, als tevens een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00, onverminderd de kosten van gerechtelijke invordering.
  • Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

2. Aansprakelijkheid

  • De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 620.000,00 (1). De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie (2).
  • De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot een bedrag van € 620.000 waarvoor de advocaat is verzekerd. Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van € 50.000.

3. Beroepsregels en gedragscodes

  • De advocaten van Beelen Advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Leuven en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op de website van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op de website van Balie Leuven.

(1) De advocaat vermeldt zo nodig de risico’s en uitzonderingen die specifiek voor de zaak van belang zijn.
(2) Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.